Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie
Andreas Janssen

Gelukkig weten we van Andreas heel wat meer. Dankzij Marcel Dings die in 1987 een boekwerkje: “Tegelen in de Franse tijd 1794-1814” publiceert. Andreas is een figuur met aanzien in het Tegelen vlak na de eeuwwisseling. Kort samengevat: hij zit in de gemeenteraad, trouwt de dochter van de burgemeester, vestigt zich als broodbakker en is broedermeester van de schuttersvereniging. Achtereenvolgens zullen we deze hoogtepunten uit Andreas’ leven behandelen.

Gemeenteraadslid Andreas

In de bestuursindeling van Napoleon uit het jaar 1800 is de ‘conseil municipal’ het raadgevende college op gemeentelijk niveau. Haar taken zijn: controle van de gemeenterekening, beheer van de gemeente-eigendommen en het adviseren in communale aangelegenheden zoals het aangaan van leningen, het heffen van extra belastingen en het voeren van processen door de gemeente. De zittingsperiode is drie jaren. De benoeming geschiedt door de prefect. In 1802 treedt Andreas toe als lid van de gemeenteraad. In 1805 wordt hij herbenoemd. Klaarblijkelijk doet Andreas het goed als gemeenteraadslid. Door een aantal herbenoemingen is hij tot het eind van de Franse tijd (1814) lid van de raad van de gemeente Tegelen.

Het huwelijk met Petronilla Houba

Waarschijnlijk door zijn activiteiten binnen de gemeente Tegelen leert Andreas zijn latere vrouw kennen. Op 7 juli 1806 huwen Andreas en Petronilla. Hij 30 jaren oud, zij bijna 27. Zij is de dochter van Paulus Houba en Sybilla Pinner. Paulus Houba is biertapper te Tegelen. Houba bekleedt daarnaast allerlei functies binnen de gemeente. Zo is hij van 1794 tot 1798 burgemeester , later gemeenteontvanger en weer later interim burgemeester. Andreas en Petronilla krijgen zes kinderen, vijf zonen en een dochter. Josephus Laurentius, de jongste, geboren op 27 augustus 1818 te Tegelen is onze rechte voorvader.

Bakker Andreas

In 1807 speelt Andreas met de gedachte een eigen bedrijf te beginnen. In het begin van de Franse tijd oefent slechts een man dit beroep uit, Bartel in de Betouw. In 1780 begint hij zijn broodbakkerij in de kom van Tegelen. In 1807 stopt hij met zijn werkzaamheden. Andreas vraagt zijn schoonvader Paulus Houba – die op dat moment interim burgemeester is – hem een stuk gemeentegrond te verkopen om er een bakkerij te stichten. De nieuwe burgemeester d`Hasenbach laat kort na zijn installatie de verkoop ongeldig verklaren, want de gemeente mag haar gronden niet zomaar aan particulieren verkopen. Toch vestigt Andreas zich korte tijd later als bakker in de kom van Tegelen, aan de Dorpsstraat, nu bekend als Grotestraat 54.


Andreas als broedermeester van de schutterij

Ter bescherming van de gemeenschap tegen aanvallen van buitenaf worden in de 16de eeuw overal schuttersgilden opgericht. In Tegelen is dit de Broederschap van Sint-Antonius. In de Franse tijd wordt de schutterij opgeheven omdat haar feodale opbouw niet strookt met de ideeŽn van de Franse Revolutie. Na enkele jaren herleven de schutterijen. In 1806 wordt Andreas broedermeester. De broedermeester bidt voor bij religieuze gelegenheden waarbij de schutterij betrokken is, bijvoorbeeld processies en begrafenissen. Op deze manier wordt de verbondenheid van de schutterij met de Rooms Katholieke Kerk benadrukt. Andreas blijft zeker tot 1816 in deze functie met een korte onderbreking in de jaren 1810 en 1811.


Stamboom
van AndreasDocumenten:
Doop-,trouw en overlijdensakten van Andreas en Petronilla

Stamboom familie Houba